Family BookDesk™ for Microsoft® Windows™ Family BookDesk
מאפשר לעיין בקבצים תמליליים בכל קידוד שבשבילו קיים גופן במחשבך. התכנית שומרת נתונים ("סימניות") עלקבצים שפתחת (עד 10 קבצים) לכל אחד מכל המשתמשים שמספרם אינו מוגבל. חיפוש בטקסט נעשה בקידודהנוכחי של הקובץ.